§ 1

1.       Regulamin pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, zwany dalej Domem określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz podstawowe prawa i obowiązki mieszkańców w tym Domu.

2.       Mieszkańcy Domu tworzą wspólnotę rodzinną, w której obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie i troska o wspólne sprawy mieszkańców.

3.       Wszyscy mieszkańcy-bez względu na wiek, status społeczny i wysokość ponoszonych opłat za pobyt są równi i mają jednakowe prawa i obowiązki wynikające z tego regulaminu.

4.       Realizując swoje prawa, mieszkaniec nie może naruszać praw innych mieszkańców.

 

§ 2

1.       Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i posiada 80 miejsc.

2.       Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez właściwy organ.

3.       Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb regulowania odpłatności ustalają odrębne przepisy.

4.       Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.

5.       Dyrektor Domu wpływa na kształtowanie właściwej atmosfery w Domu, która uzależniona jest w dużej mierze od wzajemnych , prawidłowych stosunków personelu i mieszkańców Domu.

6.       W ramach obowiązujących przepisów Dyrektor Domu może wydawać przepisy wewnętrzne, w tym regulować bardziej szczegółowo zakresy praw i obowiązków oraz zasady funkcjonowania mieszkańców na terenie Domu, obejmujące zasady zgodnego i                niekonfliktowego współżycia w określonych sytuacjach.

 

§ 3

1.       Dom  zapewnia swoim mieszkańcom, całodobową opiekę oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

2.       Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

3.       Określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu oraz zakres świadczonych na ich rzecz usług należy do zadań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, który opracowuje indywidualny plan wsparcia mieszkańca, z jego udziałem, o ile ten udział jest możliwy.

 

 

§ 4

1.       Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności  mieszkańców.

2.       W Domu na wniosek większości mieszkańców może być powołana i działać Rada Mieszkańców jako organ doradczo-opiniodawczy.

3.       Do zadań Rady Mieszkańców należy w szczególności:

1)      współpraca z Dyrektorem i pracownikami Domu w kształtowaniu oraz rozwijaniu właściwej, nacechowanej życzliwością i wyrozumiałością atmosfery współżycia mieszkańców,

2)      zgłoszenie Dyrektorowi wniosków w sprawach potrzeb kulturalnych i organizacji czasu wolnego oraz potrzeb bytowych mieszkańców, a także pomoc w zaspokajaniu tych potrzeb.

4)      W porozumieniu z Dyrektorem Domu Rada Mieszkańców  ustala swoją organizację, kadencję tryb i zakres swojego działania.

5)      Rada Mieszkańców jest wybierana zwykłą większością głosów przez mieszkańców Domu, którzy tworzą Samorząd Mieszkańców.

 

                  § 5

1.       Nowoprzybyli mieszkańcy przyjmowani są do pokoi na wolne miejsca.

2.       O przydziale mieszkańca do pokoju decyduje Dyrektor Domu

3.       Decyzją Dyrektora Domu mieszkaniec  może być przeniesiony do innego pokoju na wniosek mieszkańca oraz na wniosek pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego ze względów pielęgnacyjnych, organizacyjnych, terapeutycznych lub ze względów bezpieczeństwa.

4.       O zmianie o której mowa w ust. 3 informowany jest niezwłocznie mieszkaniec i jego rodzina

5.       Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi zamieszkanie w pokoju jedno lub dwuosobowym, wyposażonym w meble, sprzęt codziennego użytku, pościel i inne wyposażenie niezbędne do życia w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków domowych.

6.       Mieszkaniec może wyposażyć  swój pokój we własne meble i przedmioty, za zgodą Dyrektora, z pokoju, nie spowoduje nadmiernego zagęszczenia powierzchni mieszkalnych oraz nie wpłynie na pogorszenie warunków porządkowych, sanitarnych, a w szczególności   ochrony ppoż.

7.       Dla zabezpieczenia dostępu do pokoju i znajdujących się tam rzeczy, mieszkaniec pokoju ma prawo otrzymać klucz do pokoju i zamykać go w momencie jego opuszczenia, przyjmując do wiadomości, że:

1)      samowolna wymiana zamka w drzwiach pokoju jest niedozwolona,

2)      dom nie ponosi odpowiedzialności za skutki, jakie mogą powstać z powodu samowolnej wymiany zamka przez mieszkańca,

3)      klucz zapasowy znajdujący się w zamkniętej gablocie w portierni może być użyty w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy mieszkańcowi i zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia.

 

§ 6

1)      Mieszkaniec Domu korzysta z własnej odzieży i obuwia.

2)      W przypadku braków w tym zakresie, w sytuacji niemożliwości dokonania zakupów ze środków własnych mieszkańca, Dom zapewnia odzież i obuwie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 

§ 7

1.       Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi całodzienne wyżywienie składające się co najmniej z trzech posiłków (śniadania, obiadu, kolacji) zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi oraz według wskazań lekarza.

2.       Planowane jadłospisy uwzględniające, w miarę możliwości, gusty mieszkańców.

3.       W Domu zawsze są dostępne między posiłkami napoje i jedzenie (np. herbata, pieczywo, masło, dżem itp.).

4.       Miejscem wydawania i spożywania posiłku jest jadalnia. Posiłki wydawane są w godzinach:

1)      Śniadanie od 08.00-10.00

2)      Obiad od 13.00-15.00

3)      Kolacja od 18.00-20.00

5.       W razie choroby lub niedyspozycji mieszkaniec może otrzymać i spożyć posiłek w swoim pokoju w tym również poza wyznaczoną porą do spożycia, a w razie potrzeby być karmionym.

6.       Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z odpowiednio wyposażonej kuchenki podręcznej znajdującej się na terenie Domu, celem przygotowania własnych, dodatkowych posiłków.

 

§ 8

1.       Dom zapewnia mieszkańcom do własnego użytku, w przypadku gdy sami nie są w stanie ich sobie zapewnić:

1)      Podstawowe środki i przedmioty do higieny osobistej,

2)      Odpowiednie środki czyszczące, jeżeli samodzielnie sprząta swój pokój w podstawowym zakresie.

2.       Dom zapewnia mieszkańcom:

1)      pranie i wymianę bielizny osobistej, odzieży , bielizny pościelowej i ręczników,

2)      utrzymanie pokoi mieszkalnych w czystości , jego sprzątanie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zakresu uzgodnionego z mieszkańcem,

3)      pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wszystkim mieszkańcom (np. karmienie, ubieranie, mycie, kąpanie, strzyżenie, czesanie itp.), którzy nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności lub wynikają one z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.

3.       Dom zapewnia mieszkańcom pomoc w organizacji dnia codziennego, w załatwianiu spraw osobistych (finansowanych, osobistych, rodzinnych, itp.), zakupie niezbędnych artykułów, itp. Przez wykwalifikowany personel opiekuńczo-terapeutyczny.

4.       Dom zapewnia usługi transportowe przy przewozie do lekarza specjalisty, na specjalistyczne zabiegi, przy załatwianiu spraw osobistych i innych spraw, jeżeli wynika to z indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dokonanie tej czynności, również na prośbę mieszkańca, po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

 

§ 9

1.       Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

2.       Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściowo odpłatność do wysokości  limitu ceny leku, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3.       W zależności od rodzaju schorzenia i swojej sprawności, Dom zapewnia dostęp do odpowiedniego sprzętu pomocniczego i urządzeń ułatwiających obsługę, a także pomaga w otrzymaniu specjalistycznych sprzętów na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 10

1.       Mieszkaniec ma prawo do aktywnego trybu życia stosownie do stanu zdrowia, uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym na terenie Domu np. w wyborach samorządowych, uroczystościach, imprezach, spotkaniach, wycieczkach, terapii zajęciowej i kołach zainteresowań organizowanych przez Dom, we wszystkich zebraniach mieszkańców, w pracach samorządu mieszkańców, itp.

2.       Dom zapewnia organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, terapii zajęciowej, kół zainteresowań, zajęć rekreacyjnych oraz dostęp do szeroko rozumianej kultury, itp. poprzez organizację czasu wolnego przez wykwalifikowany personel.

3.       Dom zapewnia korzystanie z posiadanej biblioteki oraz codziennej prasy.

4.       Dom zapewnia spokój i bezpieczeństwo na swoim terenie oraz niezbędną opiekę w czasie zorganizowanych przez Dom zajęć i wycieczek poza jego terenem.

 

§ 11

Dom zapewnia podnoszenie sprawności ruchomej mieszkańcom w ramach posiadanych możliwości zapewniając dostęp do fizjoterapii lub gimnastyki usprawniającej oraz podtrzymującej kondycję (stosownie

 

§ 12

1.      Dom zapewnia możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych w Kaplicy na terenie Domu.

2.      Mieszkaniec Domu na prawo do własnego poglądu i stosunku do religii, do tolerancji religijnej obejmującej również bezwyznaniowość, do praktykowania lub niepraktykowania swojej religii, do uczestnictwa w obrzędach religijnych praktykowanych na terenie Domu.

3.      Mieszkaniec Domu ma prawo do niezależności swoich poglądów w każdej innej dziedzinie (politycznej, kulturalnej itp.) i swobodnego ich wyrażania w kulturalnej formie (nieobrażania innych).

 

§ 13

Dom zapewnia warunki do godnego umierania i zorganizowania pogrzebu zgodnie z obrządkiem religii wyznawanej przez zmarłego mieszkańca i jego ostatnią wolą, gdy tego obowiązku nie dopełnia rodzina lub przedstawiciel ustawowy.

 

§ 14

1.      Mieszkaniec Domu może bezpiecznie przechowywać swoje pieniądze i rzeczy wartościowe za pokwitowaniem, w depozycie Domu.

2.      Szczegółowe zasady postępowania z depozytami wartościowymi określa Regulamin wydany zarządzeniem Dyrektora Domu.

3.      Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, których mieszkaniec nie złożył do depozytu Domu.

4.      Mieszkaniec ma prawo do zabezpieczenia dowodu osobistego przed kradzieżą lub zagubieniem. W tym celu, mieszkaniec może przekazać swój dowód, za pisemnym potwierdzeniem, do przechowania pracownikowi socjalnemu.

 

§ 15

1.      Mieszkańcy mają możliwość rozmawiania o swoich sprawach i problemach poufnie między sobą oraz pracownikami Domu, otrzymać niezbędną pomoc, w tym poprzez zapewnienie kontaktu z psychologiem.

2.      Wszelkie informacje o mieszkańcu, dotyczące jego spraw osobistych (np. rodzinnych, finansowych, zdrowotnych ), będące w posiadaniu pracowników Domu i jego osobowa dokumentacja, są poufne i dostępne tylko do niezbędnych celów urzędowych.

3.      W Domu przestrzegana jest tajemnica korespondencji mieszkańca.

 

§ 16

Mieszkaniec ma prawo do:

1)      Uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez dom i korzystanie z nich,

2)      Uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,

3)      Pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb i zapewnieniu sobie ochrony prawnej,

4)      Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,

5)      Wyboru pracownika pierwszego kontaktu.

 

§ 17

Dom umożliwia rodzinie i opiekunom Mieszkańca uczestniczenie w opiece i pielęgnacji Mieszkańca, pod warunkiem realizowania jej w ścisłej współpracy z pracownikami Domu i w sposób niedezorganizujący pracy tych pracowników lub naruszający lub zmieniający zalecenia medyczne lekarzy.

 

§ 18

1.      Mieszkaniec ma prawo swobodnego poruszania się poza Domem, zgodnie ze swoimi możliwościami zdrowotnymi.

2.      W przypadku pozostawania mieszkańca poza Domem w godzinach nocnych, należy powiadomić o tym dyżurną pielęgniarkę. W razie nie uzgodnienia nieobecności trwającej dłużej niż 24 godziny, Dyrektor powiadamia policję.

3.      W czasie przebywania mieszkańca poza Domem, Dyrektor Domu nie ponosi za niego odpowiedzialności.

 

§ 19

1.      Mieszkaniec Domu samodzielnie zarządza własnymi sprawami osobistymi i finansowymi a w szczególności samodzielnie decyduje:

1)      o wyborze trybu swojego życia (tj. o zajęciach i sposobach spędzania czasu),

2)      o wyborze pory i formy swojego wypoczynku np. położeniu się do łóżka, 

3)      o paleniu lub niepaleniu tytoniu, z tym, że palenie może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych i na własne ryzyko, pamiętając, że palenie szkodzi zdrowiu, ze szczególnym przestrzeganiem instrukcji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obowiązującej w Dom, znajdującej się w każdym pokoju mieszkalnym.

4)      o wszystkich innych sprawach życia prywatnego (osobistego), o ile nie naruszają praw innych osób (mieszkańców, pracowników, osób trzecich).

 

2.      Ze względów zdrowotnych mieszkańcy Domu nie powinni nadużywać napojów alkoholowych. Mieszkaniec, decydując się na spożywaniu alkoholu, sam ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego skutki.

3.      Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych:

1)      poza swoim pokojem, w pomieszczeniach ogólnych i bez zgody współmieszkańca,

2)      w ilościach skutkujących upojeniem alkoholowym.

3)      gdy zakłóca to spokój innym mieszkańcom.

4)      W przypadku zakłócenia spokoju przez mieszkańca Domu pod wpływem alkoholu, pracownicy Domu mają prawo wezwać odpowiednie organa porządkowe, lub w przypadku działań cyklicznych skierować mieszkańca na leczenie odwykowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 20

Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

 

§ 21

Mieszkańcom Domu przysługuje prawo składania skarg i wniosków we wszystkich sprawach.

Można je składać do Rady Mieszkańców, do Dyrektora Domu, do Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

§ 22

Mieszkaniec ma prawo do zrezygnowania z pobytu w Domu, po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora Domu i przedstawieniu swojej woli na piśmie, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej a art. 54 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 23

1.      Mieszkaniec Domu powinien:

1)      Przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Domu (regulaminów, instrukcji, itp.) norm i zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi mieszkańcami i pracownikami Domu (uprzejmość, życzliwość, itp.) dbać o estetykę i kulturę w miejscu zamieszkania,

2)      szanować i nie niszczyć mienia Domu lub innych współmieszkańców, a także pokryć koszty naprawienia szkód, które wyrządził.

3)       oszczędnie używać energii elektrycznej i wody,

4)      dbać o ład i porządek,

5)       przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o swój wygląd zewnętrzny.

2.      Mieszkaniec Domu ma obowiązek:

1)      udostępnić swój pokój w celu sprzątnięcia w obowiązujących na terenie Domu godzinach lub w innym terminie uzgodnionym z pokojowa,

2)      udostępnić swój pokój, celem wykonania przez pielęgniarkę niezbędnej kontroli i zabiegów dotyczących stanu zdrowia i pielęgnacji mieszkańca;

3)      udostępnić swój pokój, celem sprawdzenia stanu pokoju pod kątem przepisów przeciwpożarowych, stanu higienicznego,

4)      udostępnić swój pokój, celem wykonania planowanych (po uzgodnieniu z mieszkańcem) prac technicznych i budowlanych (malowanie, wymiana wyposażenia, osprzęt itp.), usunięcia awarii technicznej, wykonania prac konserwacyjnych, a także innych czynności wymaganych odpowiednimi przepisami z zakresu prawa budowlanego (okresowe kontrole, przeglądy, itp.),

5)      bezwzględnie przestrzegać ciszy nocnej, obowiązującej od godz. 22 00 do 6 00     rano,

6)      przychodzić na posiłki w wyznaczonych godzinach oraz zajmować wcześniej ustalone miejsce przy wyznaczonym stoliku,

7)      terminowo wnosić opłatę za pobyt w Domu, zgłaszania wszystkich zauważonych usterek i awarii bezzwłocznie na portierni pracownikowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce dyżurnej.

3.      Zabrania się mieszkańcom:

1)      wyrzucania resztek jedzenia, śmieci i innych przedmiotów przez balkony lub okna Domu,

2)      zabierania ze stołówki naczyń i sztućców,

3)      przenoszenia do pokoi mieszkalnych sprzętów i przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych,

4)      ze względów sanitarno-epidemiologicznych karmienia zwierząt, które dostały się na teren wokół Domu  (np. ptaki, koty), poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wprowadzania na teren wokół Domu (np. ptaki, koty), poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wprowadzania na teren Domu zwierząt i trzymania ich w pokojach bez zgody Dyrektora.

5)      Palenie tytoniu (papierosów) na terenie Domu, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,

6)      Dokonywania jakichkolwiek zmian technicznych  w pokojach mieszkalnych, bez wiedzy i zgody Dyrektora Domu.

 

4.      Mieszkaniec ma obowiązek dbać o zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności nie używać w pokojach grzałek, piecyków, żelazek i kuchenek elektrycznych, oraz nie używać otwartego ognia poprzez zakaz palenia świeczek, kadzidełek, itp.

5.      Mieszkaniec ma obowiązek w razie jakiegokolwiek zagrożenia, a w szczególności pożarowego, powiadomić najbliższego pracownika, pielęgniarkę dyżurną lub portiera Domu. W razie zagrożenia musi zachować spokój, postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz podporządkować się osobie prowadzącej akcję ratunkową.

 

§ 24

1.      Odwiedziny mieszkańców odbywać się mogą codziennie w godzinach 9.00 do 20.00

2.      Osoba odwiedzająca zgłasza swój pobyt na portierni i podaje kogo z mieszkańców lub pracowników odwiedza.

3.      Osoby odwiedzające, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie mają prawa wstępu do Domu.

4.      Osoby odwiedzające mieszkańców zobowiązane są przestrzegać przepisów obowiązujących  na terenie Domu oraz stosować się do poleceń Dyrektora oraz osób przez niego upoważnionych.

 

§ 25

1.      Ustala się ramowy porządek dnia:

1)      toaleta poranna                                                  godz. 7:00-8:00

2)      śniadanie                                                             godz. 8:00-10:00

3)      zabiegi opiekuńczo-pielęgniarskie                         godz. 9:00-12:00

4)      terapia zajęciowa, rehabilitacja lecznicza                godz. 9:00-12:00

5)      obiad                                                                   godz. 13:00-15:00

6)      zorganizowane zajęcia świetlicowe                    godz. 13:30-15:30

7)      rehabilitacja lecznicza                                        godz. 14:00-15:30

8)      kolacja                                                                 godz. 18:00-20:00

9)      zabiegi opiekuńczo-pielęgniarskie                      godz. 19:00-20:00

10)  cisza nocna                                                          godz. 22:00-6:00

2.      Szczegółowy zakres usług, a tym samym dostosowanie ramowego porządku dnia do indywidualnych potrzeb mieszkańca należy do zadań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, poprzez m.in. opracowanie indywidualnego wsparcia mieszkańca.

 

§ 26

Świadome naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zakłócania spokoju mieszkańcom, pociąga za sobą przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej przez Dyrektora Domu.

 

§ 27

1.      We wszystkich innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, a także celem wyjaśnienia i rozwiązania wszystkich problemów, mieszkaniec może zawsze zwrócić się do pracownika socjalnego, kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, pielęgniarki dyżurnej lub Dyrektora Domu.

2.      Dyrektor Domu jest dyspozycyjny w zależności od potrzeb mieszkańców. Przyjmuję interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1200-1600 w swoim gabinecie.

3.      Nadzór nad Domem sprawuje Warszawskie Centrum Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie.