Mieszkańcy DPS są pod opieką psychologiczną, w ramach której prowadzone są konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe.

Plan pracy terapeutycznej z mieszkańcami tworzony jest na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych mieszkańca DPS i wspólnie z nim jest realizowany.

Celem pracy z mieszkańcem jest:

- minimalizowanie deficytów poznawczych za pomocą technik stymulujących funkcje poznawcze (pamięć, koncentracja uwagi, uczenie się);

- zmniejszenie natężenia objawów chorobowych;

- niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenie oraz odizolowania;

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości, wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach;

 W pracy z mieszkańcami przede wszystkim wykorzystywane są elementy psychoterapii podtrzymującej.