Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami", będący jednostką m.st. Warszawy, otrzymał grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Wsparcie dla Mazowsza" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020, stosując oznaczenia właściwe dla oznaczeń projektów finansowanych ze środków UE.       

Wysokość otrzymanego grantu w pełnej wysokości 83 660,36 zł w tym dotacja bieżąca:

1) ze środków UE: 70 508,95

2) ze środków budżetu Państwa: 13 151,41