POLITYKA JAKOŚCI

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pod Brzozami”  

W WARSZAWIE  ul. Bohaterów 46/48

 

 

NASZA MISJA:

Misją Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” jest osiągnięcie wysokiego poziomu usług świadczonych Mieszkańcom.

 

CEL GŁÓWNY:

Celem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu

 

1. Dyrektor deklaruje osobiste zaangażowanie w podnoszenie poziomu jakości życia na terenie domu   poprzez świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi standardami.
2. Miarą poziomu realizacji tego zadania jest zadowolenie odbiorców, czyli mieszkańców Domu.
3. Stałe podnoszenie jakości życia mieszkańca jest osiągane poprzez realizację poniższych celów jakościowych:

    -  uzyskanie wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Domu
    -  utrzymanie stałej komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami i mieszkańcami oraz ich 
       rodzinami
    -  zapewnienie etycznego, efektywnego i gospodarnego wykorzystania zasobów 
       do wykonywania zadań publicznych
    -  utrzymanie osiągniętych standardów w zakresie świadczonych usług bytowych, 
       opiekuńczych i wspomagających.