I. Zasady ogólne.


1. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba potrzebująca opieki bądź jej opiekun prawny może ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
2. Do domu pomocy społecznej mogą być kierowane osoby, które z uwagi na sytuację życiową warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy. Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby w podeszłym wieku, chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki osób drugich.
3. Podjęcie z urzędu lub na wniosek innej osoby działań w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej może nastąpić za zgodą osoby potrzebującej lub jej opiekuna.

II. Zasady szczegółowe.

1. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Na podstawie:
-pisemnej zgody osoby zainteresowanej,
-zgody rodziny na ponoszenie opłat za pobyt w DPS
-wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego
-opinii Powiatowego zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności dotyczącej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.
-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
-aktualne wyniki badań
-metrykę urodzenia lub dowód osobisty
2. Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS i przekazuje je do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Decyzja wraz z dokumentacją przekazywana jest do Dyrekcji Domu.
4. Pracownik socjalny Domu przeprowadza wywiad środowiskowy (aktualizację) w miejscu zamieszkania. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu sposobie funkcjonowania domu.
5. Dyrektor DPS zawiadamia osobę kierowaną o terminie przyjęcia domu-zał. Nr 1.
6. Po zgłoszeniu się do DPS osoba przyjmowana udaje się z pracownikiem socjalnym do gabinetu zabiegowego. Tam po dokonaniu niezbędnych formalności mieszkańcowi przydziela się pokój i szafkę na rzeczy osobiste. Nowo przyjęty mieszkaniec jest przedstawiony pracownikom, zapoznaje się z zamieszczaniem pomieszczeń w budynku i regulaminem Domu. Czynności tych dokonuje pracownik socjalny i personel Domu. Bardzo ważnym jest aby w początkowym okresie pobytu stworzyć szczególną atmosferę, pozwalającą na akceptację miejsca pobytu. Personel obowiązany jest stworzyć warunki, w których osoba nowo przyjęta nie będzie czuła osamotniona i zgubiona. 
7. W zależności od przejawionych zainteresowań osobie nowo przyjętej umożliwia się korzystanie z zajęć terapeutycznych.
8. O fakcie przyjęcia do Domu nowego mieszkańca Dyrekcja zawiadamia jednostkę nadrzędną Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Dla każdego nowo przybyłego mieszkańca zakłada się i prowadzi dokumentację, którą dzieli się na trzy grupy:
- administracja
- lekarsko- medyczną 
-opiekuńczo-terapeutyczną
10. Mieszkańca posiadającego miejsce stałego zameldowania, melduje się w Domu Pomocy na pobyt czasowy tj. na okres próbny 3-miesięcy następnie na pobyt stały.